summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterMerge branch 'next'V3n3RiX15 hours
 
 
AgeCommit messageAuthor
15 hoursMerge branch 'next'HEADmasterV3n3RiX
15 hoursRevert "gentoo resync : 13.10.2019"V3n3RiX
15 hoursgentoo resync : 13.10.2019V3n3RiX
15 hoursgentoo resync : 28.09.2019V3n3RiX
2019-09-28gentoo resync : 25.09.2019V3n3RiX
2019-09-28gentoo resync : 28.09.2019V3n3RiX
2019-09-25gentoo resync : 25.09.2019V3n3RiX
2019-09-15gentoo resync : 15.09.2019V3n3RiX
2019-09-14Merge branch 'next'V3n3RiX
2019-09-14Revert "test commit"V3n3RiX
[...]